Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA RYCHLOST

=

Fyzikální veličina rychlost má značku v. Rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu je určena podílem délky dráhy a času v=s/t

Základní jednotkou rychlosti je metr za sekundu (m/s), rychlostí 1 metr za sekundu se pohybuje těleso, které urazí rovnoměrným pohybem dráhu 1m za 1s.

Z násobných jednotek rychlosti se nejčastěji používá kilometr za hodinu (km/h, 1km/h=0,28m/s). Stará, ale dosud užívan, jednotka rychlosti v námořní, letecké dopravě a v meteorologii je uzel (kn, 1kn=1,852km/h=0,514m/s).

V praxi se setkáváme častěji s pohyby, jejichž rychlost se mění. U těchto pohybů je důležitý údaj průměrné rychlosti. Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu je rovna rychlosti, při které by těleso proběhlo rovnoměrným pohybem stejnou délku za stejný čas.