Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA SÍLA

=

Fyzikální veličina síla se značí F. Síla vyjadřuje vzájemné působení těles nebo polí. Je určena součinem hmotnosti a zrychlení F=m.a, síla je vektorová veličina.

Jednotkou síly je newton (N, čtěte njútn). Jeden newton je síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kilogramu zrychlení 1 metr za sekundu na druhou, 1N=1kg.1m/s²

Často užívanými násobky jsou kilonewton (kN, 1kN=1 000N), meganewton (MN, 1MN=1 000kN=1 000 000N).

Starší užívanou jednotkou síly je kilopond (kp, 1kp=9,806605N). Další užívané jednotky jsou dyne (dyn, 1dyn=0,00001N), librová síla (lbf 1lbf=4,448222N) a poundal (pdl 1pdl=0,138255N).

Přístroj pro měření síly je siloměr, ten pracuje na principu prodloužení nebo stlačení pružiny působením síly.