Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA TLAK

=

Fyzikální veličina tlak má značku p. Tlak je určen poměrem síly, která působí kolmo na nějakou plochu a obsahu této plochy p=F/S

Základní jednotkou tlaku je pascal (Pa). 1 pascal je tlak, který vyvolá síla 1N rovnoměrně rozložená na ploše s obsahem 1m², kolmé ke směru síly.

Často používanými násobky jsou kilopascal (kPa, 1kPa=1000Pa), megapascal (MPa, 1MPa=1000kPa=1 000 0000Pa). Velice často se hlavně v meteorologii používá hektopascal (hPa, 1hPa=100Pa), zde slouží k vyjádření atmosférického tlaku (platí základní pravidlo, že snižování tlaku předchází zhoršení počasí a dešti, naopak jeho zvyšování je před slunečnými dny).

Atmosférický tlak změřil italský fyzik Giovanni Torricelli pomocí tlustostěné trubice dlouhé asi 1m na jednom konci zatavené. Tuto trubici naplnil rtutí, po uzavření ji otočil a ponořil do nádoby naplněné rtutí. Rtuť z části trubice odteče a po ustálení je svislá výška rtuťového sloupce v trubici asi 760mm. Právě výškou tohoto rtuťového sloupce je možné vyjádřit velikost atmosférického tlaku (760mmHg=1013hPa).

Tlak měříme pomocí rtuťových nebo kovových tlakoměrů, nanomterů (měřících deformaci tlakem).